INTERPRETATIE

1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: ‘Koper’: de persoon die Goederen van de Verkoper koopt; ‘Voorwaarden’: de standaard verkoopvoorwaarden die in dit document worden vermeld en (tenzij de context anders vereist) eventuele bijzondere schriftelijk overeengekomen voorwaarden tussen de Koper en de Verkoper; ‘Overeenkomst’: de overeenkomst voor de aankoop en verkoop van Goederen tussen de Koper en de Verkoper; ‘Goederen’: de goederen (inclusief eventuele leveringen of onderdelen daarvan) die de Verkoper onder een Overeenkomst moet leveren en inclusief eventuele computersoftware en eventueel configuratiewerk dat voor de levering aan de goederen is uitgevoerd; ‘Intellectuele Eigendomsrechten’: rechten op alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, inclusief octrooien, geregistreerde handelsmerken, geregistreerde ontwerpen, gebruiksmodellen, auteursrechten (inclusief rechten op computerprogramma’s), databankrechten, aanvragen voor enige van voornoemde rechten, niet-geregistreerde handelsmerken, ontwerprechten, rechten op uiterlijk en uitstraling, knowhow, rechten om zich te verzetten tegen het misleiden van het publiek bij oneerlijke mededinging en auteursrecht, morele rechten, databankrechten, topografische rechten en alle andere rechten op enige uitvinding, ontdekking of proces, in elk geval in Nederland en alle andere landen ter wereld, geregistreerd of niet-geregistreerd, inclusief vernieuwingen en verlengingen; ‘Verlies’: elk indirect of gevolgschade of enig (direct of indirect) economisch verlies, verlies van winst, verlies van bedrijf, verlies en/of beschadiging van gegevens, verlies van contract, verlies van besparingen of aantasting van goodwill of soortgelijk verlies; ‘Bestelling’: een bestelling voor Goederen die door de Koper aan de Verkoper wordt verstrekt en door de Verkoper wordt aanvaard; ‘Verkoper’: hetzij Qualified Remarketing (geregistreerd in Nederland onder nummer 70857091) en ‘Schriftelijk’: omvat fax, e-mail en vergelijkbare communicatiemiddelen (en ‘schriftelijk’ moet dienovereenkomstig worden uitgelegd).
1.2 Elke verwijzing in deze Voorwaarden naar enige bepaling van een wet moet worden uitgelegd als een verwijzing naar die bepaling zoals gewijzigd, opnieuw vastgesteld of uitgebreid op het relevante tijdstip.
1.3 De titels in deze Voorwaarden zijn uitsluitend voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie ervan.
1.4 Tenzij de context anders vereist, omvatten woorden in enkelvoud ook het meervoud en vice versa, en woorden die naar een bepaald geslacht verwijzen, omvatten alle geslachten, en woorden die naar personen verwijzen, omvatten individuen, rechtspersonen, niet-rechtspersonen en partnerschappen.
1.5 Alle lijsten of voorbeelden die volgen op het woord ‘inclusief’ moeten worden geïnterpreteerd zonder beperking van de algemeenheid van de voorafgaande woorden.
1.6 Indien er een conflict bestaat tussen deze Voorwaarden en een Bestelling, prevaleren de voorwaarden van de Bestelling, maar uitsluitend voor zover een voorwaarde ondubbelzinnig en uitdrukkelijk is verklaard om af te wijken van deze Voorwaarden.

BASIS VAN VERKOOP

2.1 De Koper stemt ermee in om de Goederen van de Verkoper te kopen en de Verkoper stemt ermee in de Goederen aan de Koper te verkopen op de voorwaarden en onderworpen aan de bepalingen van deze Voorwaarden.
2.2 Door een Bestelling bij de Verkoper te plaatsen of de offerte van de Verkoper te aanvaarden, stemt de Koper ermee in om met de Verkoper te handelen op de voorwaarden zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, bepalingen, garanties of verklaringen (inclusief enige voorwaarden waaronder de Koper beweert de offerte te aanvaarden of van toepassing te zijn onder enige inkooporder, orderbevestiging, specificatie of enig ander document). Deze Voorwaarden zullen de overeenkomst beheersen en zijn opgenomen in elke Overeenkomst.
2.3 Geen enkele wijziging van deze Voorwaarden is bindend tenzij schriftelijk overeengekomen tussen de geautoriseerde vertegenwoordigers van de Koper en de Verkoper.
2.4 De werknemers of vertegenwoordigers van de Verkoper zijn niet gemachtigd om enige verklaringen met betrekking tot de Goederen te doen, tenzij dit schriftelijk door de Verkoper is bevestigd.
2.5 Bij het aangaan van een Overeenkomst erkent de Koper dat hij niet vertrouwt op, en doet hij onvoorwaardelijk afstand van elk recht dat hij heeft om schadevergoeding te eisen en/of de Overeenkomst te ontbinden als gevolg van enige verklaringen (behalve frauduleuze verklaringen) die niet in deze Voorwaarden zijn opgenomen of die niet schriftelijk door de Verkoper zijn bevestigd.
2.6 Elk advies of aanbeveling dat door de Verkoper, zijn werknemers of vertegenwoordigers aan de Koper, zijn werknemers of vertegenwoordigers wordt gegeven met betrekking tot de opslag, toepassing of het gebruik van de Goederen, dat niet schriftelijk door de Verkoper is bevestigd, wordt geheel op eigen risico van de Koper opgevolgd of uitgevoerd, en dienovereenkomstig is de Verkoper niet aansprakelijk voor dergelijk advies of aanbeveling dat niet schriftelijk is bevestigd.
2.7 Elke typografische, administratieve of andere fout of weglating in enige verkoopdocumentatie, offerte, prijslijst, aanvaarding van een aanbod, factuur of ander document of informatie die door de Verkoper wordt verstrekt, is onder voorbehoud van correctie zonder enige aansprakelijkheid van de Verkoper.
2.8 Onverminderd de toepassing van bepaling 2.7 is de Verkoper gerechtigd om elke fout in enige offerte die per elektronische communicatie aan de Koper is verstrekt, te corrigeren zonder enige aansprakelijkheid van de Verkoper. De Koper erkent hierbij dat door de informele en gemakkelijke aard van elektronische communicatie fouten sneller kunnen voorkomen dan bij andere communicatiemiddelen, maar dat dergelijke fouten door de Verkoper kunnen worden gecorrigeerd zonder enige aansprakelijkheid of verplichting van de Verkoper om te verkopen overeenkomstig dergelijke foutieve voorwaarden.
2.9 Indien de Verkoper een fout ontdekt in de prijs van de door de Koper bestelde Goederen, kan de Verkoper de Koper zo snel mogelijk op de hoogte brengen van deze fout en de Koper de mogelijkheid geven om de bestelling te bevestigen tegen de juiste prijs of de bestelling te annuleren. Indien de Verkoper geen contact kan opnemen met de Koper, stemt de Koper ermee in dat de Verkoper de bestelling als geannuleerd mag beschouwen. Indien de bestelling op enig moment na betaling tegen de onjuiste prijs wordt geannuleerd, zal de Verkoper de Koper zo spoedig mogelijk een volledige terugbetaling verstrekken.
2.10 Het is de verantwoordelijkheid van de koper om te controleren of de apparatuur die is gekocht bij Qualified Remarketing B.V. van EU-oorsprong is en geschikt is voor verkoop binnen de EU. Qualified Remarketing is niet verantwoordelijk voor enig verlies of claim tegen de klant door hun klant of de oorspronkelijke apparatuurfabrikant. Door een bestelling te plaatsen bij Qualified Remarketing B.V., accepteert u deze voorwaarden.

BESTELLINGEN EN SPECIFICATIES

3.1 Elke bestelling of aanvaarding van een schriftelijke offerte voor Goederen door de Koper wordt geacht een aanbod te zijn van de Koper om de Goederen onder deze Voorwaarden te kopen, die bindend zijn voor de Koper. Geen enkele door de Koper ingediende bestelling of aanvaarding van een schriftelijke offerte wordt geacht te zijn aanvaard door de Verkoper, tenzij en totdat deze schriftelijk is bevestigd door de geautoriseerde vertegenwoordiger van de Verkoper.
3.2 De Koper is verantwoordelijk jegens de Verkoper voor de volledigheid en nauwkeurigheid van de voorwaarden van elke bestelling (inclusief eventuele toepasselijke specificaties die door de Koper zijn ingediend) en voor het verstrekken van alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de Goederen binnen een voldoende tijdsbestek om de Verkoper in staat te stellen de Overeenkomst uit te voeren in overeenstemming met deze Voorwaarden.
3.3 De hoeveelheid, prijs, leveringsgegevens, kwaliteit, beschrijving en eventuele specificaties voor de Goederen zullen die zijn zoals vermeld in de Bestelling (indien aanvaard door de Verkoper).
3.4 Alle monsters, tekeningen, beschrijvende informatie, specificaties en advertenties die door de Verkoper worden verstrekt, en alle beschrijvingen of illustraties die in de catalogi, brochures of websites van de Verkoper zijn opgenomen, worden uitsluitend uitgegeven of gepubliceerd met als enig doel een benaderend idee te geven van de beschreven Goederen. Ze maken geen deel uit van de Overeenkomst en dit is geen verkoop op basis van monster.
3.5 Elke offerte is geldig voor een periode van 2 dagen of een kortere periode die de Verkoper op dat moment vanaf de datum kan specificeren, mits de Verkoper deze niet eerder heeft ingetrokken.
3.6 Indien de Goederen door de Verkoper moeten worden vervaardigd, gebouwd of onderworpen aan enig proces volgens een specificatie die door de Koper is ingediend of verzocht, of geïmporteerd in de EER op verzoek of op instructie van de Koper, of indien de Goederen moeten worden gemarkeerd met een handelsmerk op verzoek van de Koper, zal de Koper de Verkoper volledig vrijwaren en schadeloosstellen tegen: (a) alle verliezen, schade, kosten (inclusief juridische kosten) en uitgaven die door de Verkoper worden toegekend, geleden of overeengekomen in verband met enige vordering wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden die daaruit voortvloeien; (b) alle schadevergoedingen, kosten (inclusief juridische kosten) en uitgaven die door de Verkoper worden toegekend, geleden of overeengekomen in verband met enige vordering wegens misbruik van vertrouwelijke informatie van andere personen; en (c) elke andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik door de Verkoper van de specificatie van de Koper of de markering van de Goederen of uit de verkoop of levering van dergelijke Goederen door de Verkoper.
3.7 De Verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de specificaties van de Goederen die nodig zijn om te voldoen aan enige toepasselijke EU-wetgeving of regelgeving of andere wettelijke vereisten of, indien de Goederen moeten worden geleverd volgens de specificatie van de Verkoper, die de kwaliteit of prestaties ervan niet wezenlijk beïnvloeden.
3.8 De Verkoper behoudt zich het recht voor om de specificaties van de Goederen te wijzigen, aan te passen of te veranderen voor zover de betreffende fabrikant van de Goederen hetzelfde doet, maar mits een dergelijke wijziging, aanpassing of verandering de algehele kwaliteit of prestaties van de Goederen niet wezenlijk aantast.
3.9
Geen enkele bestelling die door de Verkoper is aanvaard of schriftelijke offerte die door de Koper is aanvaard, kan geheel of gedeeltelijk door de Koper worden geannuleerd.
De enige uitzondering hierop is wanneer de koper en verkoper deze overeenkomst schriftelijk hebben afgesproken vóór:
• De koper heeft een schriftelijke offerte van de verkoper geaccepteerd.
• De verkoper heeft een bestelling van de koper geaccepteerd.
In dergelijke omstandigheden zal de Koper de Verkoper volledig vrijwaren en schadeloosstellen tegen alle verliezen, kosten (inclusief kosten van arbeid en materialen), schadevergoedingen, kosten en uitgaven die door de Verkoper zijn gemaakt als gevolg van annulering, inclusief zonder beperking een restocking-fee van 30% van de prijs van de Goederen.
3.10 DE KOPER ERKENT DAT DE GOEDEREN NIET ONTWORPEN OF GEAUTORISEERD ZIJN VOOR GEBRUIK IN ENIGE LEVENSONDERSTEUNENDE OF ANDERE TOEPASSINGEN WAARBIJ PRODUCTSTORING KAN LEIDEN TOT OF BIJDRAGEN AAN PERSOONLIJK LETSEL OF DOOD.
3.11 Tussen de partijen behoren alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Goederen toe aan de Verkoper.

PRIJS VAN DE GOEDEREN

4.1 De prijs van de Goederen zal de prijs zijn zoals vermeld in een Bestelling en door de Verkoper aanvaard, of, indien van toepassing, de offerteprijs van de Verkoper op de datum van aanvaarding van de Bestelling.
4.2 De Verkoper behoudt zich het recht voor om door middel van een kennisgeving aan de Koper op elk moment vóór de levering de prijs van de Goederen te verhogen om elke verhoging van de kosten voor de Verkoper te weerspiegelen die het gevolg is van enige factor buiten de redelijke controle van de Verkoper (zoals, zonder beperking, enige schommeling in de wisselkoers, valutaregulering, wijziging van heffingen, aanzienlijke verhoging van de kosten van arbeid, materialen of andere fabricagekosten), elke wijziging in leveringsdata, hoeveelheden of specificaties voor de Goederen die door de Koper worden gevraagd, of enige vertraging veroorzaakt door enige instructies van de Koper of het niet verstrekken van voldoende informatie of instructies door de Koper aan de Verkoper.
4.3 Behalve zoals anders vermeld in de voorwaarden van een offerte of Bestelling en tenzij anders schriftelijk is overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper, worden alle prijzen door de Verkoper gegeven op basis van Ex Works (Incoterms 2010), en indien de Verkoper ermee instemt de Goederen anders dan op zijn eigen locatie te leveren, is de Koper verantwoordelijk voor de kosten van de levering aan de locatie van de Koper (of de gevraagde plaats van levering, indien verschillend), inclusief, maar niet beperkt tot, transport- en verpakkingskosten en verzekeringskosten, samen met eventuele extra kosten, licentievergoedingen, import-/exportrechten, douanerechten, heffingen of andere belasting van welke aard dan ook die door de Verkoper zijn betaald of worden gemaakt.
4.4 De Verkoper en Koper komen overeen dat alle genoemde prijzen exclusief verzekering zijn.
4.5 De prijs is exclusief eventuele toepasselijke omzetbelasting, die de Koper, indien van toepassing, aanvullend verschuldigd is aan de Verkoper.

BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 Onder voorbehoud van eventuele bijzondere schriftelijke overeenkomsten tussen de Koper en de Verkoper, is de Verkoper gerechtigd om de Koper een factuur te sturen voor alle bedragen die verschuldigd zijn op grond van de Overeenkomst, vóór of op elk moment na de levering van de Goederen, tenzij de Goederen door de Koper moeten worden opgehaald of de Koper ten onrechte nalaat de Goederen in ontvangst te nemen. In dat geval is de Verkoper gerechtigd om de Koper een factuur te sturen voor de prijs op elk moment nadat de Verkoper de Koper heeft meegedeeld dat de Goederen gereed zijn voor ophalen of (naargelang het geval) de Verkoper de levering van de Goederen heeft aangeboden.
5.2 Alle betalingen dienen te worden voldaan in euro’s, tenzij anders door de Verkoper wordt medegedeeld.
5.3 Indien de Verkoper de aanvraag van de Koper voor een kredietaccount goedkeurt, kan de Verkoper een kredietlimiet vaststellen en deze kredietlimiet van tijd tot tijd aanpassen zoals zij passend acht.
5.4 De Verkoper behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving de kredietaccount onmiddellijk te beëindigen of op te schorten indien: (a) een van de omstandigheden zoals vermeld in voorwaarde 9.1(a)-(i) zich voordoet; of (b) zich andere omstandigheden voordoen waarvan de Verkoper van mening is dat het verstandig is om dit te doen, en in elk geval worden alle openstaande bedragen van de Koper aan de Verkoper onmiddellijk opeisbaar.
5.5 De Koper dient alle bedragen die verschuldigd zijn op grond van de Overeenkomst te betalen (vrij van enig recht van verrekening, tegenvordering, inhouding of aftrek van welke aard dan ook, waarbij die rechten uitdrukkelijk zijn uitgesloten) op de datum zoals vermeld op de voorzijde van de verkoopfactuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, ongeacht of de levering heeft plaatsgevonden en de juridische eigendom van de Goederen nog niet is overgegaan op de Koper. Indien op de verkoopfactuur geen dergelijke datum is vermeld of schriftelijk tussen de partijen is overeengekomen, dient de Koper het volledige bedrag aan de Verkoper te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.
5.6 Het tijdstip van betaling van de prijs is essentieel. Betalingsbewijzen worden alleen op verzoek verstrekt.
5.7 Geen enkele betaling wordt geacht te zijn ontvangen totdat de Verkoper contant geld of vrij beschikbare middelen heeft ontvangen.
5.8 Alle bedragen die aan de Verkoper verschuldigd zijn op grond van de Overeenkomst worden onmiddellijk opeisbaar bij beëindiging ervan, ondanks enige andere bepaling in strijd hiermee.
5.9 Indien de Koper op de vervaldag niet tot betaling overgaat, is de Verkoper, onverminderd enig ander recht of andere remedie die de Verkoper ter beschikking staat, gerechtigd om: (a) de Overeenkomst te annuleren of verdere leveringen aan de Koper op te schorten; (b) verklaren dat alle openstaande saldi die de Koper aan de Verkoper verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar zijn, ongeacht eerder overeengekomen betalingsvoorwaarden; (c) onmiddellijke teruggave van alle Goederen vragen die door de Verkoper aan de Koper zijn verkocht en waarvan de juridische eigendom nog niet op de Koper is overgegaan in overeenstemming met de bepalingen van voorwaarde 7 hieronder, en de Koper gaat ermee akkoord om de Verkoper op verzoek de kosten of uitgaven te vergoeden die de Verkoper maakt om dergelijke Goederen terug te halen; (d) elke betaling door de Koper toewijzen aan zodanige Goederen (of de goederen geleverd onder enige andere overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper) als de Verkoper gepast acht (niettegenstaande enige vermeende toewijzing door de Koper); (e) de Koper rente in rekening brengen (zowel voor als na een vonnis over het onbetaalde bedrag) tegen een rentepercentage van 4% per jaar (of, indien hoger, het tarief dat verschuldigd is op grond van de Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1988) totdat volledige betaling is verricht (een deel van een maand wordt beschouwd als een volledige maand voor het berekenen van de rente); (f) alle kosten, vergoedingen en uitgaven die de Verkoper maakt om eventuele schulden van de Koper te innen, te verhalen op de Koper (inclusief alle juridische kosten op basis van een volledige schadeloosstelling); en (g) een bedrag van €100,00 plus btw of 10% van de totale schuld in rekening brengen (bovenop rente en eventuele door de rechtbank toegekende juridische kosten en onverminderd enig ander recht of andere remedie die de Verkoper ter beschikking staat), als een forfaitaire schadevergoeding en als bijdrage aan de administratieve kosten die de Verkoper maakt bij het nemen van stappen om betaling te verkrijgen.

LEVERING

6.1 Levering van de Goederen vindt plaats Ex Works (Incoterms 2010) op elk moment nadat de Verkoper de Koper heeft meegedeeld dat de Goederen gereed zijn voor ophalen of, indien een andere plaats van levering is overeengekomen door de Verkoper, door de Verkoper de Goederen op die plaats te leveren overeenkomstig de toepasselijke Incoterm die schriftelijk tussen de partijen is overeengekomen.
6.2 Indien de Goederen op een andere plaats dan de locatie van de Verkoper worden geleverd, dient de Koper op eigen kosten en voor eigen rekening al het nodige personeel en materieel te leveren om de Goederen veilig te kunnen lossen op het alternatieve afleveradres.
6.3 Eventuele opgegeven leveringsdata voor de Goederen zijn slechts bij benadering en de Verkoper is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van de Goederen, ongeacht de oorzaak daarvan. Tijdige levering is niet van wezenlijk belang. De Verkoper kan de Goederen voor de opgegeven leveringsdatum leveren na redelijke kennisgeving aan de Koper, en de Koper gaat ermee akkoord de Goederen op deze eerdere datum te accepteren en in ontvangst te nemen.
6.4 De Verkoper is gerechtigd om de Goederen in gedeelten te leveren. Indien de Goederen in gedeelten worden geleverd, vormt elke levering een afzonderlijke overeenkomst en geeft het niet leveren van een of meer leveringen door de Verkoper overeenkomstig deze voorwaarden, of enige claim van de Koper met betrekking tot een of meer leveringen, de Koper niet het recht om de Overeenkomst als geheel te ontbinden.
6.5 Onder voorbehoud van voorwaarde 8, indien de Verkoper om welke reden dan ook nalatig is in de levering van de Goederen, anders dan door oorzaken buiten de redelijke controle van de Verkoper of door toedoen van de Koper, en de Verkoper aansprakelijk is jegens de Koper, is de aansprakelijkheid van de Verkoper voor het niet leveren beperkt tot het bedrag waarmee de kosten voor de Koper van vergelijkbare goederen ter vervanging van de niet-geleverde goederen de prijs van de Goederen overschrijden.
6.6 Behoudens andere bepalingen in deze voorwaarden is de Verkoper niet aansprakelijk voor enig verlies, kosten, schade, kosten of uitgaven veroorzaakt direct of indirect door enige vertraging in de levering van de Goederen, noch geeft enige vertraging de Koper het recht om de Overeenkomst te beëindigen of te ontbinden.
6.7 Indien de Koper nalaat de Goederen in ontvangst te nemen of de Verkoper niet tijdig afleverinstructies verstrekt op het overeengekomen tijdstip van levering (anders dan om redenen buiten de redelijke controle van de Koper of door toedoen van de Verkoper), dan is de Verkoper, onverminderd enig ander recht of andere remedie die de Verkoper ter beschikking staat, gerechtigd om: (a) de Goederen op te slaan totdat daadwerkelijke levering plaatsvindt en de Koper in rekening te brengen voor de redelijke kosten van opslag (inclusief verzekering); en/of (b) de Goederen verkopen tegen de best verkrijgbare prijs en (na aftrek van alle redelijke kosten van opslag en verkoop) de Koper in rekening brengen voor eventuele tekorten ten opzichte van de prijs onder de Overeenkomst.
6.8 Elke claim van de Koper die is gebaseerd op een tekort aan geleverde Goederen dient (ongeacht of de levering wordt geweigerd) schriftelijk aan de Verkoper te worden gemeld binnen 48 uur na de tijd van levering (of, in het geval van levering door de Koper van de Goederen op de locatie van de Verkoper, binnen 48 uur na het tijdstip van inontvangstneming). Indien de Koper de Verkoper niet tijdig op de hoogte stelt, wordt geacht dat de Verkoper de Goederen heeft geleverd in overeenstemming met de in de Overeenkomst gespecificeerde hoeveelheden, en heeft de Verkoper geen aansprakelijkheid jegens de Koper met betrekking tot dergelijke tekortclaims.
6.9 Indien de Goederen niet zijn geleverd, ondanks ontvangst van de factuur door de Koper met betrekking tot deze Goederen, kan er geen claim worden ingediend tegen de Verkoper met betrekking tot het niet-leveren van die goederen, tenzij de Koper de Verkoper binnen 7 dagen na de datum van de factuur hiervan op de hoogte stelt.
6.10 Indien de Goederen bij levering beschadigd zijn (en deze schade zichtbaar is), kan er geen claim worden ingediend tegen de Verkoper met betrekking tot de schade aan dergelijke Goederen, tenzij de Koper de Verkoper of de vervoerder binnen 3 dagen na levering schriftelijk op de hoogte stelt (anders dan op de afleverbon).

RISICO EN EIGENDOM

7.1 Het risico van beschadiging of verlies van de Goederen gaat over op de Koper: (a) in het geval van Goederen die bij de locatie van de Verkoper moeten worden geleverd op het moment dat de Verkoper de Koper meldt dat de Goederen klaar zijn om te worden opgehaald; of (b) in het geval van Goederen die op een andere locatie dan de locatie van de Verkoper moeten worden geleverd, op het moment van levering of, indien de Koper ten onrechte nalatig is om de Goederen in ontvangst te nemen, op het moment dat de Verkoper de levering van de Goederen heeft aangeboden.
7.2 Ongeacht de levering en het overgaan van het risico van de Goederen, of enige andere bepaling van deze Voorwaarden, gaat het juridische eigendom van de Goederen niet over op de Koper totdat de Verkoper de volledige betaling in contanten of gezuiverde middelen heeft ontvangen van (i) de prijs van de Goederen (inclusief btw); en (ii) alle andere bedragen die aan de Verkoper verschuldigd zijn of worden van de Koper op grond van enige overeenkomst.
7.3 Totdat het juridische eigendom van de Goederen aan de Koper overgaat, zal de Koper: (a) de Goederen houden als fiduciaire agent en bewaarnemer van de Verkoper en blijft hij aansprakelijk om verantwoording af te leggen aan de Verkoper voor de Goederen; (b) de Goederen (zonder kosten voor de Verkoper) apart opslaan van die van de Koper en derden; (c) de Goederen als eigendom van de Verkoper identificeren; (d) geen identificatiemerk of verpakking op of met betrekking tot de Goederen verwijderen, wijzigen, vernietigen, onleesbaar maken of verhullen; en (e) de Goederen beschermen en in goede staat houden en deze namens de Verkoper verzekeren tegen alle risico’s naar tevredenheid van de Verkoper.
7.4 Onder voorbehoud van voorwaarde 7.2 is de Koper gerechtigd de Goederen te verkopen of te gebruiken in het normale verloop van zijn bedrijf, maar dit recht vervalt onmiddellijk indien: (a) de Koper nalatig is om enig bedrag dat aan de Verkoper verschuldigd is (hetzij met betrekking tot de Goederen of enige andere goederen of diensten onder enige overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper) op de betreffende vervaldatum te betalen; (b) de Verkoper, handelend redelijkerwijs, de Koper schriftelijk op de hoogte stelt dat hij te goeder trouw twijfels heeft over de solvabiliteit van de Koper; (c) de Verkoper het recht heeft om het Contract te beëindigen op grond van voorwaarde 9; (d) de Koper een gebeurtenis van insolventie ondergaat zoals beschreven in voorwaarde 9.1; (e) de Koper toestaat dat enige uitvoering, hetzij wettelijk, hetzij billijk, op zijn eigendom wordt gelegd of tegen hem wordt verkregen; (f) de Koper enige van zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract of enige andere overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper niet nakomt; of (g) de Koper enige van de Goederen bezwaart of anderszins belast.
7.5 Indien de Verkoper niet kan vaststellen of enige Goederen de goederen zijn waarvan het recht van de Koper op bezit is geëindigd, wordt geacht dat de Koper alle goederen van hetzelfde type heeft verkocht die door de Verkoper aan de Koper zijn verkocht in de volgorde waarin ze aan de Koper zijn gefactureerd.
7.6 Totdat het eigendom van de Goederen aan de Koper is overgedragen (en mits de Goederen nog bestaan en niet zijn doorverkocht), heeft de Verkoper te allen tijde het recht om van de Koper te eisen dat hij de Goederen aan de Verkoper teruggeeft, en indien de Koper dit nalaat, kan de Verkoper, zijn agenten of werknemers, onmiddellijk binnentreden in enig terrein van de Koper of een derde waar de Goederen zijn opgeslagen en de Goederen terughalen. Indien de Goederen zijn opgenomen in enig eigendom dat onder controle van de Koper valt, kan de Verkoper de Goederen demonteren of ze losmaken van andere items, en alle kosten die daarmee gepaard gaan en elke vermindering van de waarde van de Goederen die door de Verkoper wordt geleden, of verlies van winst bij de doorverkoop van de Goederen, worden aan de Koper in rekening gebracht.
7.7 De Verkoper is gerechtigd de teruggenomen Goederen opnieuw te verkopen of op andere wijze te vervreemden op elke door de Verkoper naar eigen goeddunken passend geachte wijze. De Koper verleent hierbij de Verkoper een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke licentie (met het recht tot sublicentiëring) om, voor het doel van dergelijke doorverkoop of vervreemding, alle handelsmerken te gebruiken die door de Koper en/of door de Verkoper of enige derde zijn aangebracht op de Goederen, op verzoek van of met toestemming van de Koper.
7.8 De Koper is niet gerechtigd enige van de Goederen waarvan het juridische eigendom bij de Verkoper blijft, te bezwaren of op enige wijze te belasten. Indien de Koper dit wel doet, worden alle aan de Verkoper verschuldigde bedragen door de Koper (zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of verhaal van de Verkoper) onmiddellijk opeisbaar.

GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEDEN

8.1 Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden, zijn alle garanties, voorwaarden of andere bepalingen die voortvloeien uit de wet of het gewoonterecht, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten.
8.2 Onder voorbehoud van voorwaarde 8.3 erkent de Koper dat de Verkoper niet de fabrikant is van de Goederen en dat hij slechts aanspraak kan maken op eventuele productgaranties, reparaties of retourbeleid zoals door de betreffende fabrikant wordt geboden. Voor alle duidelijkheid, dit geldt ook voor Goederen die door de fabrikant zijn gerenoveerd (ook wel bekend als vernieuwde goederen).
8.3 In het geval dat de Goederen gebruikte en/of gerenoveerde goederen zijn (ook bekend als bulkgoederen) (met uitzondering van Goederen die rechtstreeks door de fabrikant zijn gerenoveerd en/of vernieuwd), garandeert de Verkoper dat de Goederen in alle materiële opzichten overeenkomen met hun specificatie op het moment van levering en vrij zijn van gebreken in materiaal en vakmanschap gedurende een periode van 30 dagen na de levering.
8.4 Het is een voorwaarde voor een vermeende garantie- of garantieclaim van de Koper dat de Goederen aan de Verkoper worden geretourneerd in de originele (ongeschonden) verpakking van de fabrikant.
8.5 De Verkoper geeft geen enkele garantie dat de Goederen geschikt zullen zijn voor een bepaald doel waarvoor de Koper ze wil gebruiken, tenzij de Verkoper schriftelijk uitdrukkelijk verantwoordelijkheid heeft aanvaard voor een dergelijke geschiktheid. De Verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor gebreken die voortvloeien uit de locatie waar de Goederen worden gebruikt, of uit hun wijze van installatie, gebruik of onderhoud, noch voor het niet voldoen aan enige specificatie indien dat het gevolg is van het niet op geschikte wijze gebruiken van de Goederen op een locatie die redelijkerwijs door de Verkoper wordt bepaald, of door bekwame operators, of door onjuiste installatie, gebruik of onderhoud.
8.6 Niets in deze Voorwaarden sluit of beperkt de aansprakelijkheid van de Verkoper uit voor (i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid; (ii) fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of (iii) enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten volgens de wet.
8.7 De Verkoper is aansprakelijk jegens de Koper voor enige directe fysieke schade (met uitzondering van overlijden of persoonlijk letsel) in zoverre deze voortvloeit uit de nalatigheid van de Verkoper of haar werknemers, tot een maximumbedrag van €250.000.
8.8 ONVERMINDERD DE VOORWAARDEN 8.6 EN 8.7 IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER MET BETREKKING TOT ALLE VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DE LEVERING VAN DE GOEDEREN, ONGEACHT OF HET CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER, ZONDER BEPERKING, NALATIGHEID) HET VOLGENDE NIET TE BOVEN GAAN: (A) MET BETREKKING TOT EEN VORDERING VOOR EEN ENKEL GOED GELEVERD ONDER HET CONTRACT, DE PRIJS VAN DAT ENKEL GOED; EN (B) MET BETREKKING TOT ALLE VORDERINGEN ONDER HET CONTRACT, DE TOTALE PRIJS VAN ALLE GOEDEREN GELEVERD ONDER HET CONTRACT.
8.9 ONVERMINDERD VOORWAARDE 8.6 IS DE VERKOPER NIET AANSPRAKELIJK JEGENS DE KOPER VOOR ENIG VERLIES DAT DE KOPER LIJDT DOOR DE LEVERING VAN DE GOEDEREN OF DOOR HET GEBRUIK, DE HERVERKOOP OF LICENTIE VAN DE GOEDEREN DOOR DE KOPER, ONGEACHT OF DIT VOORTVLOEIT UIT HET CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF ANDERSZINS.
8.10 DE KOPER ERKENT DAT DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN IN DEZE VOORWAARDEN REDELIJK ZIJN EN DAT DE PRIJZEN DIE DOOR DE VERKOPER WORDEN GECITEERD, AFHANKELIJK ZIJN VAN DERGELIJKE BEPERKINGEN DIE IN HET CONTRACT ZIJN OPGENOMEN.
8.11 De Verkoper geeft geen enkele garantie of verklaring, en het is geen voorwaarde van het Contract, dat (a) de Goederen aan de Koper zijn verkocht met toestemming, hetzij uitdrukkelijk hetzij stilzwijgend, van de merkeigenaar, of dat de eigenaar van enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de Goederen heeft ingestemd met hun invoer in de EER of uitvoer uit de EER; en/of (b) de fabrikant van de Goederen zal voldoen aan enige garantie die de fabrikant doorgaans beschikbaar stelt, hetzij doordat de Goederen niet op die wijze zijn verkocht, ingevoerd of uitgevoerd, en/of (c) het ontwerp, de fabricage, het gebruik of de verkoop van de Goederen geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde.
8.12 Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om ervoor te zorgen dat de apparatuur die bij Verkoper wordt gekocht van oorsprong uit de EU komt en geschikt is voor verkoop binnen de EU. Serienummer(s) kunnen vooraf worden verstrekt. Verkoper is niet aansprakelijk jegens de Koper met betrekking tot dit onderwerp, voor enig verlies of enige vordering van de Koper of hun klant en/of de oorspronkelijke apparatuurfabrikant.
8.13 Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om ervoor te zorgen dat de apparatuur die bij de Verkoper wordt gekocht, beschikbaar is voor de onderhoudsovereenkomsten van de oorspronkelijke fabrikant binnen de EU, serienummer(s) kunnen vooraf worden verstrekt. Verkoper is niet aansprakelijk jegens de Koper met betrekking tot dit onderwerp, voor enig verlies, verlopen garantie van de oorspronkelijke fabrikant, kosten en/of vergoedingen voor hercertificering, of enige vordering van de Koper of hun klant en/of de oorspronkelijke apparatuurfabrikant.
8.14 De Verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen om alleen echte Goederen te leveren, maar in het onwaarschijnlijke geval dat enige Goederen als namaak worden bevonden, heeft de Verkoper naar eigen goeddunken het recht om: (a) de Goederen (of het betreffende onderdeel) kosteloos te vervangen; of (b) aan de Koper de prijs van de Goederen (of een evenredig deel van de prijs) terug te betalen, en de Verkoper heeft jegens de Koper geen verdere aansprakelijkheid, hetzij uit hoofde van contract, onrechtmatige daad of anderszins.
8.15 De Verkoper is niet aansprakelijk jegens de Koper en wordt niet geacht in strijd te handelen met het Contract als gevolg van enige vertraging in de uitvoering of enig verzuim om een van de verplichtingen van de Verkoper met betrekking tot de Goederen na te komen, indien de vertraging of het verzuim te wijten is aan een oorzaak buiten de redelijke controle van de Verkoper, waaronder, maar niet beperkt tot: (a) natuurrampen, explosies, overstromingen, stormen, brand of ongeval; (b) oorlog of dreiging van oorlog, sabotage, opstand, terroristische aanslag, burgerlijke onrust of vordering; (c) handelingen, beperkingen, regelgeving, verordeningen, verboden of maatregelen van welke aard dan ook van een overheids-, parlementaire of lokale autoriteit (of een daarmee vergelijkbaar orgaan) waar ook ter wereld; (d) regelgeving inzake import of export of embargo’s; (e) stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsacties of arbeidsgeschillen (waarbij werknemers van de Verkoper of een derde partij betrokken zijn); (f) moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen, arbeid, brandstof, onderdelen, machines, benodigdheden of transportvertragingen en/of tekorten van een van het voorgaande; (g) enige handeling, verzuim of nalatigheid van een fabrikant; of (h) stroomuitval of storing in machines.
8.16 De partijen erkennen dat zij in het kader van de samenwerking elektronisch met elkaar kunnen communiceren en gaan hierbij akkoord met het gebruik van redelijke procedures om de dan meest bekende virussen te controleren voordat informatie elektronisch wordt verzonden. De partijen erkennen echter verder dat dergelijke procedures geen garantie kunnen vormen dat verzendingen niet worden beïnvloed door gevaren, en aanvaarden hierbij dergelijke risico’s. Elke partij is verantwoordelijk voor de bescherming van haar eigen systeem en belangen met betrekking tot elektronische communicatie. Geen van beide partijen is jegens de andere partij aansprakelijk op welke grond dan ook, hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, voor enige fout, schade, verlies of verzuim die voortvloeit uit of verband houdt met elektronische communicatie.
8.17 De Verkoper heeft geen recht, titel of belang in enige software die mogelijk deel uitmaakt van of onderdeel is van de Goederen. Het eigendom van de software blijft bij de betreffende licentiegevers. Eventuele rechten die de Koper heeft met betrekking tot de software komen alleen voort uit licentieovereenkomsten (“Licenties”) tussen de Koper en de licentiegevers, die Licenties kunnen worden opgenomen in de verpakking die bij de Goederen hoort. De Koper stemt ermee in alle software te gebruiken in overeenstemming met de Licenties.
8.18 De Koper vrijwaart de Verkoper op verzoek tegen alle verlies, schade, kosten, aansprakelijkheden, uitgaven, kosten (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met: (a) schending door de Koper van enige bepaling van deze Voorwaarden of enige inbreuk op garantie of de handelingen of omissies van de Koper of haar werknemers; en (b) de wijziging of aanpassing van de Goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.
8.19 Het is de verantwoordelijkheid van de koper om te controleren of de apparatuur die bij Qualified Remarketing B.V. wordt gekocht van EU-oorsprong is en geschikt is voor verkoop binnen de EU. Serienummer(s) kunnen vooraf worden verstrekt. Qualified Remarketing B.V. is niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige vordering van de klant door hun klant of de oorspronkelijke apparatuurfabrikant. Door een bestelling te plaatsen bij Qualified Remarketing B.V., aanvaardt u deze voorwaarden.

BEEINDIGING

9.1 De Verkoper heeft het recht om een Contract onmiddellijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Koper indien: (a) de Koper een onherstelbare tekortkoming begaat in het Contract (inclusief het niet betalen van een verschuldigd bedrag aan de Verkoper), voortdurend een te herstellen tekortkoming herhaalt of een te herstellen tekortkoming begaat en verzuimt deze binnen 14 dagen na ontvangst van een kennisgeving tot herstel van de tekortkoming te herstellen; of (b) de Koper een vrijwillige regeling treft met zijn crediteuren of onderworpen wordt aan een administratiebevel of (in het geval van een individu of een firma) failliet gaat of (in het geval van een vennootschap) in liquidatie gaat (anders dan voor de doeleinden van fusie of herstructurering); (c) de Koper een verzoek tot ontbinding indient of waarbij een verzoek tot ontbinding tegen hem wordt ingediend dat in beide gevallen niet binnen zeven dagen wordt ingetrokken of waarbij een ontbindingsbevel tegen hem wordt uitgevaardigd of een voorlopige bewindvoerder wordt benoemd; of (d) een zekerheidsgerechtigde beslag legt, of een ontvanger wordt benoemd, op enige andere eigendom of activa van de Koper; of (f) de Koper ophoudt, of dreigt op te houden, zaken te doen, of (g) de Verkoper redelijkerwijs vreest dat een van de hiervoor genoemde gebeurtenissen zich zal voordoen met betrekking tot de Koper; of (h) er een bevel wordt gegeven met betrekking tot de Koper voor of er procedures worden gevoerd die hoofdprocedures vormen in enige lidstaat van de Europese Unie; of (i) elke analoge eis, benoeming of procedure als die welke in deze Voorwaarde is vermeld, elders dan in Nederland tegen de Koper wordt ingesteld of zich voordoet.
9.2 Indien de Verkoper het Contract beëindigt op grond van voorwaarde 9.1, dan is de Verkoper, onverminderd enig ander recht of verhaal dat aan de Verkoper ter beschikking staat, gerechtigd om enige Goederen onderweg tegen te houden en/of verdere leveringen onder het Contract op te schorten zonder enige aansprakelijkheid jegens de Koper, en indien de Goederen zijn geleverd maar niet betaald, wordt de prijs onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar, ongeacht enige eerdere overeenkomst of regeling die daarmee in strijd is.

EXPORTVOORWAARDEN

10.1 Indien de Goederen worden geleverd voor export vanuit de EU, zijn de bepalingen van deze Voorwaarde 10 van toepassing, ongeacht enige andere bepaling van deze Voorwaarden (tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper).
10.2 De Koper is verantwoordelijk voor naleving van alle wet- en regelgeving betreffende de invoer van de Goederen in het bestemmingsland en voor de betaling van eventuele rechten daarop, en voor naleving van de wetgeving inzake exportcontrole en, indien van toepassing, de Amerikaanse wetgeving inzake herexportcontrole.
10.3 Indien van toepassing stemt de Koper ermee in om tijdig alle noodzakelijke ondersteunende documentatie te verkrijgen en te verstrekken die door de Verkoper vereist is om goedkeuring van lokale overheidsinstanties te verkrijgen voor de uitvoer, heruitvoer, overdracht of verkoop van Goederen aan de Koper. De Verkoper heeft geen aansprakelijkheid of verplichting jegens de Koper indien de betreffende overheid weigert een dergelijke goedkeuring af te geven of indien goedkeuringen niet tijdig worden afgegeven. De Koper erkent, als importeur van record, dat hij als enige verantwoordelijk is voor de invoer van de Goederen in het beoogde bestemmingsland, en hij verbindt zich er verder toe om alle vereiste vergunningen en toestemmingen te verkrijgen voor de invoer van de Goederen, en om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten, regelgeving en formaliteiten met betrekking tot de invoer van de Goederen, en de betaling van alle invoerrechten, belastingen en heffingen die van toepassing zijn op die Goederen.
10.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper, en onverminderd voorwaarde 6, zal de Verkoper leveren op het adres van de Koper zoals vermeld op de verkoopfactuur.
10.5 De Koper is verantwoordelijk voor het regelen van de test en inspectie van de Goederen op het terrein van de Verkoper vóór verzending. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige claim met betrekking tot enig gebrek in de Goederen dat bij inspectie duidelijk zou zijn geweest en dat na verzending wordt gemaakt, of voor enige schade tijdens het vervoer.
10.6 De Koper zal verifiëren dat geen enkele wet wordt overtreden door de invoer van de Goederen in dat gebied en dat dit niet inbreuk maakt op de rechten van derden.
10.7 De Verkoper en de Koper erkennen dat Goederen met versleuteling mogelijk lokale overheidsautorisatie vereisen voor uitvoer, heruitvoer of invoer. De partijen zullen samenwerken om te voldoen aan alle toepasselijke export- en/of importwetten met betrekking tot versleutelde Goederen.

ALGEMEEN

11.1 Geen enkele afstand van een inbreuk op het Contract door een van de partijen zal worden beschouwd als een afstand van een latere inbreuk op dezelfde of enige andere bepaling.
11.2 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en het resterende gedeelte van de betreffende bepaling van kracht alsof de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling niet was opgenomen.
11.3 Niets in het Contract schept een partnerschap of een arbeidsrelatie tussen de partijen of geeft een van de partijen het recht om bindende verklaringen af te leggen of contracten aan te gaan namens de andere partij, behalve zoals uitdrukkelijk is bepaald in het Contract.
11.4 De Koper mag zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract niet overdragen, verpanden of anderszins overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.
11.5 Het Contract en deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht. De bevoegde rechtbanken van Nederland hebben exclusieve jurisdictie over enig geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het Contract.
11.6 Geen van de partijen zal aansprakelijk zijn voor enige vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van het Contract als gevolg van een gebeurtenis buiten haar redelijke controle, waaronder, maar niet beperkt tot, een natuurramp, oorlog, terrorisme, burgerlijke onrust, stakingen, uitsluitingen, storingen in het openbaar vervoer, storingen in telecommunicatienetwerken of overheidsbeperkingen. In het geval van een dergelijke gebeurtenis zal de partij die daardoor wordt beïnvloed, redelijke inspanningen leveren om de gevolgen ervan te verminderen en zal zij zo snel mogelijk na het optreden van de gebeurtenis de andere partij hiervan op de hoogte stellen.

TERUGGAVEN

12.1
“Qualified Remarketing B.V.” accepteert geen retourzendingen of annuleringen nadat:
– De koper een schriftelijke offerte van de verkoper heeft aanvaard.
– De verkoper een order van de koper heeft geaccepteerd.

Neem
contact op.

Wilt u uw IT-apparatuur verkopen of zelf IT-apparatuur kopen? Neem dan contact met ons op. Onze specialisten helpen u graag verder.

Neem contact opBel mij terug